aktualności karmelu Kuria Generalna wróć

Kapituła Generalna Zakonu Karmelitów Bosych – dzień 13-15

14 września, 2021

Kapituła Generalna – relacja:

Dzień 13 – 11 września  – Spotkanie z Papieżem Franciszkiem

Dziś wszyscy ojcowie kapitularni mieli spotkanie z Papieżem Franciszkiem. Audiencję wyznaczono na godz. 11.00. Bracia pieszo lub komunikacją miejską udali się do Watykanu. Musieliśmy być pod Bramą ze Spiżu o 10.15, aby wejść do Sali Klementyńskiej. Kiedy Ojciec Święty dotarł do nas, nasz Ojciec Generał, Ojciec Miguel, zwrócił się do niego w imieniu własnym i całego Zakonu, braci, mniszek i świeckich: „Ojcze Święty, dziś razem z moimi braćmi i siostrami chcemy poświęcić nasze życie, nie czekając na jutro, bez obawy o zranienia, niczym „rycerze bez żołdu” (Księga Życia, 15,11) zgodnie ze słowami św. Teresy, by pomoc Jezusowi nieść krzyż, aby pomóc Papieżowi nieść krzyż. Chcemy to robić z posłuszeństwem i z duchem służby, nie oglądając się wstecz, pragnąc coraz bardziej poznawać i kochać Jezusa, zgodnie ze słowami Teresy z Lisieux”.

Słowa świętej rozbrzmiewają w pełnej harmonii ze słowami naszego Ojca Generała: „wierność wymaga mocnego przywiązania do wartości Ewangelicznych i własnego charyzmatu oraz wyrzeczenia się tego, co uniemożliwia dawanie tego, co najlepsze dla Pana i innych” ( … ) Dla św. Teresy przyjaźń z Panem to życie we wspólnocie z Nim, to nie tylko modlitwa, ale uczynienie z  całego życia modlitwy, to chodzenie – jak mówi wasza Reguła – “in obsequio Iesu Christi” i czynienie tego w radości.  (…) Przyjaźń z Bogiem dojrzewa w ciszy, skupieniu, słuchaniu Słowa Bożego;  to ogień, który trzeba codziennie podsycać i pilnować”.

Umocnieni słowami Ojca Świętego bracia wrócili do domu.

Powrót był konieczny: po południu zaprosiliśmy o. Vincenzo Mancusi, kapucyna, aby poruszył kwestię nadużyć. O. Mancusi był m.in. prokuratorem generalnym kapucynów i pracował w Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Podzielił się on ze zgromadzeniem kapitulnym swoim wielkim doświadczeniem. Jego przemówienie dotyczyło problemu fizycznego, psychicznego i duchowego wykorzystania nieletnich i osób najsłabszych. Przedstawił nam zmiany w prawie kanonicznym, zdefiniował terminy używane w Kodeksie Prawa Kanonicznego, a następnie wyjaśnił, jak rozwiązać problemy, gdy się pojawią.

To był pracowity, ale piękny dzień.


Dzień 14 – 12 września (niedziela)

Dziś rano powitaliśmy o. Miceala O’Neilla O.Carm., generał karmelitów. Wychodząc od swojego doświadczenia, podzielił się z nami wyzwaniami dzisiejszego życia karmelitańskiego. Oczekiwania świata wobec nas są trzy: świadectwo życia, formacja i życie wspólnotowe. Te trzy są ze sobą powiązane: świadectwo dają osoby żyjące we wspólnocie i jest ona także uprzywilejowanym miejscem formacji. Ojciec Miceal O’Neill podkreślił znaczenie wspólnoty i jej wymiaru prorockiego dla naszych czasów. Wspólnota ze swej natury jest miejscem, w którym objawia się i rozwija łaska Boża. Następnie omówił trzy koncepcje: uczestnictwo (w sensie tego, o co prosi nas Sobór Watykański II), komunikacja i rozeznanie. Poprzez aktywny udział w życiu wspólnoty, w życiu Kościoła, poprzez uczestnictwo w miłości Bożej, która jest nam przekazywana, przez dar, jaki czynimy z siebie Bogu i innym, poprzez rozeznanie/poszukiwanie woli Bożej, wchodzimy w głąb tajemnicy zbawienia. Jest to duchowość komunii, która została nam przedstawiona. O. Miceal O’Neill przewodniczył także naszej Eucharystii i spożył z nami obiad.

Po południu natomiast głosowaliśmy nad deklaracją charyzmatyczną. Ostateczny tekst zostanie Wam przedstawiony później.

Potem nastąpił kolejny moment łaski: nasi współbracia niekapłani zwrócili się do Kapituły i podzielili się z nami radością powołania zakonnego. Oto fragment: „Nasze powołanie pochodzi z miłości Boga, który jest Przyjacielem, Ojcem, Bratem i wzywa nas do świadczenia o Nim i o Królestwie poprzez braterstwo. Staramy się odpowiedzieć wielkodusznością i całkowitym oddaniem na bezinteresowną miłość Boga, który zaszczycił nas powołując do służby jako braci w naszej rodzinie zakonnej”. Nie są oni mniej wartościowymi powołaniami, ale w pełni jednymi z nas, Braćmi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Ten czas z naszymi współbraćmi był pięknym momentem komunii i łaski w naszym jedynym powołaniu do Karmelu.


Dzień 15 – 13 września

Liturgię prowadzili dzisiaj nasi afrykańscy współbracia i misjonarze w Afryce. Homilię wygłosił o. Philip Sullivan, misjonarz w Ugandzie. Zaczynając od osobistego przemyślenia, zapytał nas: czy wszyscy ludzie którzy nas otaczają idą do nieba? Na to pytanie Bóg odpowiada: „To nie twoja sprawa… ale to musi być twoja troska”. To była właśnie ta codzienna troska św. Pawła o dobro Kościołów. Czy jest też naszą ?  Musimy na nowo odkryć pasję i gorliwość, które płonęły w sercu proroka Eliasza.

Dziś rano o. Francisco Javier Mena przedstawił rolę Konferencji Przełożonych Regionalnych. Pandemia Covid-19 i wszystkie jej konsekwencje pokazały znaczenie i sens tych Konferencji. Stanowią strukturę komunii, która promuje współpracę Okręgów. Umożliwiają reagowanie na wspólne problemy, a także na wyzwania duszpasterskie w obrębie tego samego obszaru geograficznego. Słowa Papieża Franciszka w Liście apostolskim do wszystkich osób konsekrowanych (21 listopada 2014 r.) wyjaśniają ich cel: „Nikt nie buduje przyszłości izolując siebie, ani tylko poprzez własne siły, lecz odnajdując siebie w prawdzie o komunii, która zawsze otwiera na spotkanie, dialog, słuchanie, wzajemną pomoc i chroni nas przed chorobą autoreferencyjności” (§3).

Tego popołudnia spotkaliśmy się także z panem Axelem Altem, współpracownikiem o. Angelo Lanfranchi, archiwisty generalnego. Zaprezentował on projekt „Digicarmel”. Jest to baza danych do zarządzania informacjami bieżącymi lub historycznymi (w najszerszym tego słowa znaczeniu). Centrum „Digicarmel” stanowią Conspectus, Acta Ordinis oraz różne publikacje historyczne. Celem jest współpraca przy zachowaniu i przekazywaniu informacji o historii naszego Zakonu, naszych wspólnot, zakonników i różnych przejawów naszego charyzmatu w świecie.

Pod koniec popołudnia Komisja ds. Rewizji Przepisów przedstawiła zmiany dokonane we Wskazaniach Kapituły Generalnej.  Następnie zostały one poddane pod głosowanie.


Za: https://www.carmelitaniscalzi.com/
Tłumaczenie: o. Andrzej M. Cekiera OCD