aktualności karmelu Kuria Generalna wróć

Kapituła Generalna Zakonu Karmelitów Bosych – dzień 7-12

7 września, 2021

Kapituła Generalna – relacja:

Dzień 7 i 8 – 5 i 6 września

Wczoraj (niedziela 5 września) był dzień trochę spokojniejszy dla współbraci. Rano było wolne przeznaczone na trochę odpoczynku, ale także na spotkania bardziej nieformalne. W samo południe sprawowaliśmy Eucharystię pod przewodnictwem kardynała João Braz de Aviz, prefekta Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, który później został z nami na obiedzie. Aby uczcić wybór naszego nowego ojca Generała w bardziej świąteczny sposób, poprosiliśmy kucharza Domu Generalnego o przygotowanie specjalnego deseru. Był to prawdziwy festiwal smaków i kolorów… Późnym popołudniem braci kapitulni zebrali się na jakiś czas w grupach roboczych.

Poniedziałkowej Eucharystii przewodniczył o. Paul de Bois z semiprowincji Flandrii. W swojej homilii przypomniał nam wszystkim, że św. Teresa zaprasza nas do pozostawania blisko Jezusa Chrystusa, aby usposobienie Jego Serca stawało się naszym i abyśmy naprawdę stawali się Jego przyjaciółmi.

Ten dzień był w całości poświęcony pracy nad Deklaracją charyzmatyczną. Rano najpierw wysłuchaliśmy relacji różnych grup językowych, po czym nastąpiła swobodna wymiana wniosków i spostrzeżeń między braćmi kapitulnymi. Debata sprostała wyzwaniom, z którymi trzeba było się zmierzyć.

Po południu bracia spotkali się znowu w grupach roboczych. Nasz Ojciec Generał przeszedł między nimi, aby spotkać się z każdą z nich i nawiązać dialog. Następnie o 17.30 spotkaliśmy się ponownie w Sali Kapituły na kolejną chwilę dialogu w całym zgromadzeniu. Biorąc pod uwagę znaczenie tekstu, postanowiliśmy nie głosować nad nim dzisiaj.


Dzień 9 – 7 września

Dzisiejszą modlitwę prowadzili nasi współbracia z Indii. Ojciec Johannes Gorantla przypomniał nam, że fundamenty są ważne dla każdego budynku. Nasz musi być w Chrystusie, którego całe życie koncentrowało się na jego intymnej relacji z Ojcem. To jest źródło jego działania. Jedność Apostołów, Kościoła, Zakonu ma również swój fundament w Chrystusie, co jednoczy w Nim wszystkie nasze różnice.

Dzień był poświęcony rewizji naszych Przepisów wykonawczych. Na Nadzwyczajnym Definitorium Generalnym w Goa (2019) postanowiono nie modyfikować naszych Konstytucji, ale zredagować Deklarację o charyzmacie. Ponadto to samo Definitorium postanowiło zrewidować nasze Przepisy wykonawcze. Dlatego też, po wysłuchaniu różnych okręgów w następstwie pracy nad relekturą naszych Konstytucji, i biorąc pod uwagę własne doświadczenia, Definitorium Generalne dokonało rewizji Przepisów wykonawczych i dzisiaj zaproponowało pewne modyfikacje czy doprecyzowania dla Kapituły Generalnej. Dziś rano o. Francisco Javier Mena przedstawił i wyjaśnił członkom Kapituły, jeden po drugim, proponowane punkty zmian w celu ich przedyskutowania i głosowania.

Po południu bracia zebrali się w grupach, aby pracować nad rewizją Przepisów. Ojciec Miguel skorzystał z okazji, aby odwiedzić każdą grupę i spotkać się z nimi osobiście.


Dzień 10 – 8 września

Dziś Eucharystii przewodniczył o. Lázaro Iparraguirre, prowincjał Nawarry (Hiszpania). W tym dniu Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zaprosił nas do spojrzenia na Maryję: Ona spojrzeniem wiary mogła rozpoznać obecność Pana tam, gdzie przebywała.

W godzinach przedpołudniowych miały miejsce sprawozdania różnych grup roboczych na temat naszych Przepisów wykonawczych. Dziewięć grup po kolei wyrażało owoce dyskusji i proponowało swoje zmiany i sugestie.

Natomiast po południu Kapituła Generalna wybrała całe Definitorium Generalne:

1- O. Agustí Borrell (Prowincja Iberyjska)

2- O. Pius James D’Souza (Prowincja Karnataka-Goa)

3- O. Philbert Namphande (Malawi, Delegatura Prowincji Nawarra)

4- O. Roberto-Maria Pirastú (Prowincja Austriacka)

5- O. Chris Surinono (Delegatura Indonezji)

6- O. Martín Martínez Larios (Prowincja Meksyku)

7- O. Christophe-Marie Baudouin (Prowincja Paryska)

8- O. Jean-Baptiste Pagabeleguem (Afryka Zachodnia, Delegatura Prowincji Iberyjskiej)

Gratulujemy naszym współbraciom tych wyborów na ich urzędy i dziękujemy im za przyjęcie tej posługi dla Zakonu. Powierzamy ich waszym modlitwom i prosimy Matkę Bożą z Góry Karmel, aby im błogosławiła i towarzyszyła im na tym nowym etapie posługiwania.

Jutro Kapituła powinna przystąpić do korekty i zatwierdzenia Przepisów wykonawczych.


Dzień 11 – 9 września

Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył o. Fausto Lincio, prowincjał Lombardii i zadał nam pytanie: jakie słowo może oświetlić naszą drogę, gdy znajdziemy się w położeniu bez wyjścia? Zaakceptować, że w naszym życiu jest przestrzeń na doświadczaną niesprawiedliwość, ponieważ tam Bóg wychodzi nam na spotkanie i daje początek nowemu życiu.

Dziś przed południem bracia zebrali się w sali Kapituły, aby ponownie zająć się Deklaracją o charyzmacie. Ojcowie Martin Martinez, Definitor i Gabriele Morra, Prowincjał Italia Centralna, wyjaśnili nam po kolei zmiany (poprawki, uzupełnienia, wyjaśnienia) wprowadzone w wyżej wymienionej Deklaracji. Zrewidowany tekst, jaki został nam przedstawiony, jest owocem pracy różnych grup, w tym również pracy komisji, której zadaniem jest podsumowanie uwag kapitulnych. Po ich wystąpieniach głos oddano braciom, aby mogli oni wypowiedzieć się na temat nowej redakcji Deklaracji. Około godziny 11.00 mieliśmy czas na refleksję nad tymi propozycjami.

Po południu o. Daniel Chowning z Prowincji Waszyngtońskiej przedstawił nam nasze Ratio Institutionis. Jak stwierdza § 1 dokumentu Potissimum Insitutionis: „odnowa instytutów zakonnych zależy głównie od formacji ich członków”. Ojciec Daniel skupił się na niektórych elementach Ratio, jakie wymagają rewizji. Zaczął od przedstawienia ogólnego kontekstu i procesu jego powstawania. Następnie wskazał trzy ważne punkty, w których nasze Ratio jest niewystarczające: brak odniesień do ostatnich dokumentów Magisterium na temat życia konsekrowanego; tekst jest zbyt teoretyczny i nie uwzględnia konkretnego doświadczenia; brak odniesień do charyzmatu terezjańskiego. Wreszcie zaproponował włączenie trzech głównych elementów do przyszłego Ratio: formacja odpowiedzialnych formatorów; wyzwanie mediów społecznościowych i telekomunikacji; ochrona osób małoletnich i kryteria kompetencyjne posługi. Po jego wystąpieniu zgromadzenie kapitulne omówiło temat formacji i Ratio.

Sesję roboczą zakończyliśmy około godziny 19:00.


Dzień 12 – 10 września

Na początku porannych obrad ojcowie Francisco Javier Mena Lima z Komisji Karaibskiej i Fabio Silvestri, prowincjał wenecki, przedstawili metodologię pracy przyjętą w celu rewizji Przepisów wykonawczych: zaprezentowali członków komisji i powody przyjęcia lub nie uwag członków Kapituły. Po tych wyjaśnieniach Komisja ds. rewizji Przepisów miała kolejny czas na zakończenie swojej pracy.

O. Marco Chiesa, Postulator Generalny, przedstawił postulację: jej funkcjonowanie, promocję Spraw Kanonizacyjnych Zakonu, relikwie świętych oraz relację z Kongregacją ds. Świętych. Postulacja zajmuje się również liturgią własną Zakonu. Wyjaśnił nam, w jaki sposób księgi liturgiczne są opracowywane w różnych obszarach językowych i ich związek z Postulacją Generalną.

O. Christophe-Marie Baudouin, Definitor z Prowincji Paryskiej, przypomniał, że 16 kwietnia 2021 r. Rada Wykonawcza UNESCO zatwierdziła kandydaturę Teresy od Dzieciątka Jezus na dwuletni okres 2022/2023, z okazji 150. rocznicy jej urodzin. Kandydatura ta została przedstawiona przez Państwo francuskie i bazylikę w Lisieux. Rok 2023 będzie również rokiem stulecia jej beatyfikacji (29.04.1923). Ojciec Christophe-Marie zaprosił Kapitułę do uczczenia tej rocznicy. Kapituła przyjęła to zaproszenie. Szczegóły zostaną określone później.

Na koniec o. Daniel Ehigie, z Wikariatu Nigerii, przedstawił sytuację Zakonu w Afryce i jej reprezentację na Kapitułach Generalnych i Definitorach Nadzwyczajnych. Poinformował nas o prośbie naszych braci z Afryki o dodatkowego jej przedstawiciela. Kapituła będzie głosować nad tym wnioskiem podczas prac nad wytycznymi Kapituły Generalnej.

Dziś po południu członkowie Kapituły głosowali nad rewizją Przepisów wykonawczych.


Za: https://www.carmelitaniscalzi.com/
Tłumaczenie: o. Grzegorz A. Malec OCD