aktualności karmelu OCDS Konin wróć

Rekolekcje i przyjęcia członków w konińskiej wspólnocie

29 czerwca, 2021

Pod koniec czerwca konińska wspólnota OCDS odbyła swoje coroczne rekolekcje. Tematem przewodnim była duchowość karmelitańska w życiu osób świeckich. Rekolekcje prowadził asystent wspolnoty o. Aleksander Szczukiecki OCD. Wspaniałe miejsce w klasztorze sióstr Anuncjatek w  lesie grąblińskim k. Lichenia dało nam piękną przestrzeń wyciszenia się oraz rozważania w ciszy własnej wiary i relacji z Bogiem. Rekolekcje wspólnoty były również dobrą okazją do uroczystego przyjęcia członków nadzwyczajnych: czcigodnego prał. ks. Józefa Wysockiego oraz małżonków Patrycję i Łukasza Czarcińskich. Ojciec Rekolekcjonista uroczyście odczytał akty przyjęć podczas koncelebrowanej Eucharystii. Poinformował też, że do wspólnoty została przyjęta Iwona od św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Frątczak), która z wielką radością przeżywała ten dzień. Rekolekcje były piękną okazją pogłębienia relacji z Bogiem i Maryją, a w modlitwach i wspólnotowych śpiewach Salve Regina i Flos Carmeli wszyscy wyrażali swoją wspólnotową więź z Karmelem. Była cisza, konferencje, modlitwa, ale też dużo wzajemnej życzliwości i wzruszeń. Bogu niech będą dzięki za ten czas !

Ewelina Trzos OCDS