aktualności prowincji więcej

List Definitorium Generalnego Zakonu Karmelitów Bosych


październik 5, 2017

DEFINITORIUM GENERALNE ZAKONU KARMELITÓW BOSYCH
Corso d’Italia, 38
00198 Roma – Italia
SEKSENIUM 2015-2021 – LIST NR 10
Rzym, 14 września 2017 r.

Drodzy Bracia i Siostry w Karmelu Terezjańskim,

Nasze zwyczajne kwartalne spotkanie odbyło się w dniach 7-12 września br. w Rzymie, z udziałem O. Generała i wszystkich Definitorów. Tym razem spotkanie odbyło się bezpośred-nio po Nadzwyczajnym Definitorium Generalnym, które obradowało w Ariccia, koło Rzymu, od 29 sierpnia do 6 września. Uczestniczyli w nim Przełożeni Wyżsi z różnych jurysdykcji Zakonu. Pełne informacje z obrad były przekazywane za pośrednictwem komunikacji elek-tronicznej.

Podczas spotkania zajęliśmy się Definitorium Nadzwyczajnym, by dokonać jego oceny, jeszcze raz spojrzeć na jego przebieg i podjąć stosowne decyzje w świetle jego obrad. Z rado-ścią odnotowaliśmy, że było to braterskie, bogate i inspirujące doświadczenie. Szczególnie pragniemy podkreślić pogodny i rodzinny klimat spotkania, które stworzyło możliwość lep-szego poznania się, współpracy i koordynacji pomiędzy przełożonymi, którym ostatnio po-wierzono posługę władzy w rodzinie Karmelu Terezjańskiego na różnych szczeblach.
Zbierając główne wątki Definitorium Nadzwyczajnego, podkreślamy, że ich treść można podsumować w trzech dużych blokach:

– Przede wszystkim było to spojrzenie na obecną sytuację Karmelu Terezjańskiego. O. Generał przedstawił relację o stanie Zakonu, zawierającą zarówno realistyczną i pracochłonną analizę naszej rzeczywistości, jak również ukierunkowującą ku głębokiej odnowie, opartej na naszej tożsamości charyzmatycznej i biorącej pod uwagę sytuację Kościoła i świata (pełny tekst relacji został przekazany, jest także dostępny na stronie internetowej Domu Generalne-go). Ta prezentacja została dopełniona sprawozdaniem ekonomicznym oraz refleksją na temat Konstytucji Apostolskiej Vultum Dei quaerere i jej wprowadzenia w życie przez karmelitanki bose. Następnie, jeden dzień poświęcono na kwestię relektury Konstytucji, będącą głównym zadaniem Zakonu w obecnym sześcioleciu, by uświadomić sobie przebytą dotychczas drogę i itinerarium planowane na najbliższą przyszłość.

– Centralną i najbardziej obszerną część Definitorium Nadzwyczajnego poświęcono dyskusji na temat ważnych kwestii związanych z zarządem prowincji. Pomocą służyły nam konferencje przygotowane przez kompetentnych i doświadczonych w swoich dziedzinach zakonników oraz szczery dialog uczestników. Wielu z nich wyraziło swoje pozytywne uznanie dla tego minikursu dla prowincjałów. Rozważa się możliwość wydania praktycznego przewodni-ka posługi prowincjalskiej, bazującego na materiałach, które zostały przedstawione podczas Definitorium Nadzwyczajnego.

– jeden dzień refleksji poświęcono wreszcie tematowi zwiększającej się liczby zakonników, którzy znajdują się poza granicami własnej jurysdykcji, w wielu przypadkach w kruchych lub nieistniejących formach życia wspólnotowego. Staraliśmy się rozeznać przyczyny tego zjawiska i zawarte w nim elementy charyzmatyczne, z myślą o podjęciu jak najlepszych dla dobra Zakonu decyzji. Z tego powodu Definitorium Generalne, po wysłuchaniu i przeanalizowaniu głosu Definitorium Nadzwyczajnego, zrewidowało i uaktualniło obowiązujące obecnie postanowienia, celem zatroszczenia się o życie wspólnotowe oraz harmonijną i skoordynowaną współpracę między okręgami Zakonu. Postanowienia te zostaną wkrótce przekazane przełożonym prowincjalnym.

Dyskusje Definitorium Nadzwyczajnego były bogate w treść, zarówno w grupach językowych, jak i na zebraniach plenarnych. Jednak wielość podejmowanych spraw prawdopo-dobnie uniemożliwiła dalsze pogłębienie podstawowych kwestii dotyczących życia i przyszłości Zakonu. Zachęcamy Was wszystkich, abyście – poruszeni pragnieniem głębszego utożsamienia się z naszym charyzmatem i chęcią budowania jedności Zakonu – podjęli dalszą refleksję i wdrożyli w życie wnioski z tych dni. Jak czytamy w dokumencie końcowym: „Po-dejmijmy zaproszenie św. Teresy, by «kroczyć ze zdecydowaniem» (Ż 11,13). Czujemy się zobowiązani do kontynuowania procesu odnowy, o który prosi nas Kościół i dania spójnej odpowiedzi na wezwanie, które kieruje do nas Jezus w Ewangelii”.

Podjęliśmy również decyzję, że następne Definitorium Nadzwyczajne, mające zająć się kwestiami związanymi z Konstytucjami, odbędzie się w Goa w Indiach, od 4 do 11 lutego 2019 roku.
Po szczegółowym omówieniu Definitorium Nadzwyczajnego, dokonaliśmy – zgodnie z dotychczasową praktyką – analizy wizytacji pasterskich, odwiedzin braterskich i uczestnictwa w niektórych kapitułach prowincjalnych, które miały miejsce po naszym ostatnim spotkaniu.

W dniu 1 lipca o. Johannes Gorantla spotkał się w Trivandrum z Prowincjałami z pro-wincji indyjskich. Oprócz rozmów na temat współpracy międzyprowincjalnej, podjęto temat kursu dla formatorów indyjskich, które Definitorium Generalne organizuje w Alwaye (Kera-la) od 25 września do 7 października br. Weźmie w nim udział 42 formatorów ze wszystkich poziomów formacji. Następnie o. Johannes, po odwiedzeniu terenu Wikariatu Północnego Malabaru i Delegatury Ranchi przynależących do Prowincji Malabarskiej, udał się do samej Prowincji Malabar, odwiedził 9 domów w Kerali i dom Bangalore. Potem udał się do Prowin-cji Tamilnadu i Prowincji Andhra Pradesh.

O. Łukasz Kansy, od 3 do 6 lipca, uczestniczył w Kapitule nielicznej Semiprowincji Węgierskiej, która doświadcza pewnych ograniczeń i trudności, lecz nie porzuca nadziei na wzrost i otwiera się na współpracę z innymi okręgami Zakonu.

O. Javier Mena, w dniach 19-24 czerwca, przebywał w Montevideo. W tym czasie odbyło się spotkanie proboszczów Cicla Sur. W międzyczasie odwiedził międzyprowincjalny nowicjat w La Florida w Urugwaju, gdzie obecnie przebywa 8 nowicjuszy. Obok nowicjatu za-mieszkują karmelitanki bose, które o. Javier odwiedził i zachęcił do dalszej współpracy z klasztorem w Montevideo.

Od 25 czerwca do 19 lipca o. Javier dokonał wizytacji kanonicznej Delegatury Generalnej w Argentynie, w skład której wchodzi 18 profesów uroczystych, jeden profes czasowy oraz trzech nowicjuszy. Pochodzą oni z 4 różnych krajów i przebywają w sześciu wspólnotach. Duszpasterstwo jest zróżnicowane i posiada wiele możliwości rozwoju. Ich aktywność społeczna jest również znacząca. W ostatnich latach zacieśniono także współpracę z innymi okręgami Cicla Sur, szczególnie w dziedzinie formacji. Na podstawie sprawozdania Wizytatora, Definitorium Generalne wystosuje pismo do Delegatury, zawierające konkretne rozporządzenia.

Ponadto, podczas pobytu w Argentynie o. Javier odwiedził 9 klasztorów karmelitanek bosych i spotkał się z Radą Asocjacji Nuestra Señora de Luján. Spotkał się również z Krajową Radą Świeckiego Karmelu, którą zachęcił do dalszego budowania braterstwa, rozpoczęcia drogi odnowy, określenia form apostolatu i kontynuowania prac nad aktualizacją Statutu i Ratio formacyjnego.

W dniach 9-24 czerwca o. Mariano Agruda uczestniczył w Kapitule Komisariatu Indonezji, składającego się obecnie z 8 wspólnot, około 40 profesów uroczystych, 40 profesów czasowych i 10 nowicjuszy. Jest to młody, bardzo dynamiczny i żywotny okręg, posiadający wiele możliwości powołaniowych. Z tego względu konieczne jest zainwestowanie najlepszych zasobów w proces rozeznawania powołań i formacji początkowej kandydatów. Odwiedził też niektóre wspólnoty braci, mniszek i świeckich w Dżakarcie, Timorze Wschodnim, na Filipinach i w Singapurze (gdzie uczestniczył w srebrnym jubileuszu święceń kapłańskich o. Josepha Kho, pierwszego karmelity bosego z Singapuru).

O. Daniel Chowning uczestniczył w kongresie na temat Papieża Franciszka i Karmelu, który odbył się w Chicago (USA). Potem złożył braterską wizytę ośmiu zakonnikom z Prowincji Awiniońsko-Akwitańskiej mieszkającym we wspólnocie w Trois-Rivières w Kanadzie oraz niektóre klasztory karmelitanek bosych. Razem z zakonnikami podjął m.in refleksję na temat sposobów zorganizowania odpowiedniej formacji kandydatów.

O. Daniel Ehigie od 4 do 27 lipca był w Ugandzie. Odwiedził wspólnotę Karmelitanek Bosych w Mityana, którą tworzy 9 sióstr i kilka nowych powołań. Następnie złożył braterską wizytę braciom w Ugandzie, należącym do Prowincji Kalifornijsko-Arizońskiej. Jest tam 8 profesów uroczystych (w tym 4 braci niekleryków), 4 profesów czasowych i 3 nowicjuszy. Zakonnicy pełnią różne posługi parafialne, choć ich głównym zajęciem jest formacja, która z całą pewnością wymaga od nich szczególnej uwagi.

O. Daniel odwiedził następnie należącą do Prowincji Manjummel misję w Zambii, gdzie obecnie trzech zakonników tworzy wspólnotę w Chamilala. Angażują się przede wszystkim w apostolat parafialny, który prowadzą na rozległym terytorium, dysponując skromnymi środkami komunikacji. Ludzie są bardzo ubodzy, zarówno z punktu widzenia socjalnego, jak również potrzeb duszpasterskich. Bierze się pod uwagę możliwość utworzenia nowej wspólnoty w tym regionie.

O. Daniel złożył braterską wizytę w Delegaturze Republiki Środkowoafrykańskiej, przy-należącej do Prowincji Genueńskiej, gdzie w 5 wspólnotach zamieszkuje 17 profesów uroczystych (8 Włochów, 8 Środkowoafrykańczyków i 1 Kameruńczyk). Sytuacja polityczno-społeczna kraju jest napięta i niestabilna. Zakonnicy podejmują bardzo zróżnicowane duszpasterstwo, nie zaniedbując przy tym apostolatu duchowości. Musimy nadal działać na rzecz przyszłości karmelitańskiej obecności w tym regionie, troszcząc się o dobrą promocję powołań i właściwe zaangażowanie w formację.

Po sprawozdaniach Definitorów rozmawialiśmy o potrzebie braterskiego i praktycznego towarzyszenia poszczególnym okręgom Zakonu, oraz o sposobie usprawnienia powierzonej nam posługi. W tym kontekście zamierzamy w dalszym ciągu wypracowywać szczegółowe wytyczne i postanowienia, które Definitorium będzie następnie przekazywać poszczególnym prowincjom na zakończenie wizytacji. Z tego powodu zdecydowaliśmy, że rok po zakończeniu wizytacji generalskiej, przełożony prowincjalny, wraz ze swoją radą, przedstawi Definitorium Generalnemu sprawozdanie ze sposobu realizacji tychże postanowień.

Jak zwykle, o. Attilio Ghisleri, ekonom generalny, zdał sprawozdanie z obecnego stanu ekonomicznego Zakonu. Omówiliśmy także z prokuratorem generalnym, o. Jean-Josephem Bergarą, przypadki niektórych zakonników, którzy znajdują się w sytuacjach nieregularnych. W związku z tym zachęcamy ponownie prowincjałów do troski o braci, którzy z jakiegokol-wiek powodu znaleźli się w potrzebie dokonania rozeznania w kwestii powołania, którzy po-trzebują osobistego towarzyszenia lub po prostu uregulowania swojej sytuacji wobec Zakonu i Kościoła.
Zajęliśmy się także różnymi sprawami związanymi z naszą obecnością w Izraelu. Po pierwsze, mianowaliśmy ponownie o. Fausto Spinellego ekonomem Delegatury na kolejne trzy lata. W ostatnich dniach o. Fausto, któremu towarzyszył zespół architektów, złożył wizy-tę Definitorium. Przedstawił on obecny stan projektów dotyczących wąwozu Wadi-es-Siah i naszej nieruchomości w strefie Kikar Paris w Hajfie, które – jak mamy nadzieję – będzie można pchnąć naprzód, mimo ich złożoności i żmudnych negocjacji z władzami kraju. Po-nadto zatwierdziliśmy i podpisaliśmy umowę z Semiprowincją Libańską, która zgodziła się przejąć odpowiedzialność za łacińską parafię i powierzoną Zakonowi szkołę w Hajfie.

Definitorium szczegółowo przeanalizowało wiele konkretnych kwestii dotyczących życia Zakonu i podjęło m.in. następujące decyzje:
– mianowało na kolejne trzechlecie o. Rogera Tshimanga delegatem Delegatury General-nej w Kongo;
– zatwierdziło prośbę Semiprowincji Libańskiej o czasowe przeniesienie na obecne trzy-lecie nowicjatu z Hazmieh do domu formacyjnego w Maaysrah, w nadziei, że jak najszybciej zostaną stworzone warunki, aby każdy etap formacji e miał swoją siedzibę;
– na prośbę Prowincji Awiniońsko-Akwitańskiej wyrażono zgodę na podjęcie niezbęd-nych kroków w celu założenia nowej wspólnoty zakonnej w Lyonie;
– na prośbę Prowincji Paryskiej zaakceptowano – choć z żalem – zniesienie wspólnoty zakonnej w Lille;
– na prośbę Prowincji Filipińskiej wyrażono zgodę na zainicjowanie fundacji (i budowy) klasztoru w Malaybalay City (Filipiny) z perspektywą utworzenia tam w przyszłości nowicjatu;
– zatwierdzono nowy Statut Krakowskiej Prowincji Świeckiego Zakonu;
– zatwierdzono przejęcie przez delegaturę w Kenii (Prowincja Waszyngtońska) stałej opieki duszpasterskiej nad parafią św. Franciszka w Kiptere;
– wyrażono zgodę na zainicjowanie fundacji nowego klasztoru w Seremban, w Delegatu-rze Generalnej Tajwan-Singapur. Dom ten, udostępniony przez Archidiecezję Kuala Lumpur w Malezji Zachodniej, będzie służył formacji postulantów;
– zatwierdzono tłumaczenie Konstytucji Karmelitanek Bosych w języku norweskim;
– na prośbę Prowincji Anglo-Irlandzkiej wyrażono zgodę na sprzedaż Centrum Ducho-wości „Tabor” w Preston (Anglia);
– zatwierdzono umowę o współpracy pomiędzy Prowincją Lombardzką a Prowincją Cen-tralnych Włoch, dotyczącą wspólnego nowicjatu w Cassano Valcuvia (Varese) i studentatu w Arcetri (Florencja);
– na prośbę Karmelitanek Bosych w Garagoi (Kolumbia), wyrażono zgodę na rozpoczę-cie procesu beatyfikacyjnego Matki Mercedes od św. Teresy od Dzieciątka Jezus, fundatorki i przeoryszy klasztoru, zmarłej w opinii świętości w 2012 roku;

Kończąc obrady Definitorium, zapewniamy o naszej pamięci przed Panem o wszystkich braciach i siostrach naszej karmelitańskiej rodziny. Zamierzamy nadal kroczyć ze zdecydowaniem drogą Ewangelii, za przykładem i pod przewodnictwem św. Teresy od Jezusa i św. Jana Krzyża. Przesyłamy Wam ten list w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, dzień, który ma szczególne znaczenie w tradycji Karmelu i został wspomniany już w Regule św. Alberta. Niech Pan, który oddał za nas życie na krzyżu, wesprze nas i towarzyszy nam w naszym od-daniu się służbie innym za swoim przykładem.

O. Saverio Cannistrà, Generale
O. Agustí Borrell
O. Łukasz Kansy
O. Johannes Gorantla
O. Daniel Chowning
O. Francisco Javier Mena
O. Mariano Agruda III
O. Daniel Ehigie

Tłumaczenie:
Piotr Karauda OCD
Łukasz Kasperek OCD