aktualności prowincji więcej

Nowenna – Szkaplerz znakiem opieki


lipiec 8, 2017

DZIEŃ PIERWSZY

MODLITWA WSTĘPNA
Chwalebna Królowo nieba i ziemi, Dziewico Niepokalana,
Matko Syna Bożego. Z pokorą cześć Tobie oddajemy i z dziecięcą
ufnością prosimy Ciebie, abyś zwróciła na nas swoje miłosierne
oczy i raczyła przyjąć tę ofiarę, którą podczas tej nowenny Tobie
przynosimy. Dopomóż nam godnie i owocnie przygotować się
do przeżycia Twojej uroczystości.

ROZWAŻANIE
Najświętsza Maryjo, Ozdobo i Matko Karmelu. Jasny obłok
wznoszący się nad morzem, który widział prorok Eliasz, użyźnił
spragnioną ziemię obfitym deszczem i był zapowiedzią Twojego
dziewiczego macierzyństwa. Ty porodziłaś światu Jezusa –
Zbawiciela, który wylał na nasze dusze ożywcze tchnienie łaski.
Pokornie prosimy Ciebie, Bogarodzico, uproś nam u Twojego
Syna zdroje łask, abyśmy nimi wzbogaceni i umocnieni, przynosili
owoce cnót i dobrych uczynków oraz służyli Bogu z wiarą
i miłością, i zasłużyli na oglądanie Go w wiecznej szczęśliwości.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE
Wyjednaj nam, o Najświętsza Dziewico, tę łaskę, o którą
z pokorą i ufnością, za Twoim pośrednictwem prosimy naszego
Pana, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje przez wszystkie wieki
wieków. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ DRUGI

MODLITWA WSTĘPNA: Chwalebna Królowo…

ROZWAŻANIE
Najświętsza Maryjo, Gwiazdo Karmelu i nasza Matko. Ty
szczególną miłością darzysz swoje dzieci, opiekujesz się nimi,
wypraszasz światło i pouczasz przykładem. Uproś nam, najłaskawsza
Pani, aby Syn Twój, Jezus Chrystus, swoim światłem rozproszył
ciemności naszego umysłu, abyśmy poznali głębię Jego
miłości i całym sercem Go umiłowali, a także umiłowali nasze
powołanie i wiernie wypełniali płynące z niego zobowiązania.
Niech Twoja przyczyna to sprawi, byśmy nasze życie ofiarowali
dla większej chwały Boga i zbawienia bliźnich.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE: Wyjednaj nam…
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ TRZECI

MODLITWA WSTĘPNA: Chwalebna Królowo…

ROZWAŻANIE
Najświętsza Maryjo, Mistrzyni i Matko Karmelu. Ty przyjęłaś
ofiary sług Twoich, którzy na Górze Karmel cześć Tobie
oddawali jako Matce Zbawiciela. Przez dobroć Twoją, jaką im
okazałaś i nam nieustannie świadczysz, prosimy Ciebie, dopomóż
nam przekształcić nasze serca na świątynie Boga żywego.
Dopomóż ozdobić je kwiatami cnót i dobrych uczynków, aby
stały się godnym i miłym mieszkaniem dla Syna Twojego, Jezusa.
Daj nam oderwać się od tego, co niskie i ziemskie, abyśmy
wznieśli serca ku temu, co wieczne i nade wszystko miłowali
Boga i wielbili Go naszym życiem.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE: Wyjednaj nam…
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ CZWARTY

MODLITWA WSTĘPNA: Chwalebna Królowo…

ROZWAŻANIE
Najświętsza Maryjo, Chwało Karmelu i nasza Matko. Ty
na znak szczególnej Twej miłości chcesz, abyśmy nazywali się
Twoimi dziećmi. Obudź w naszych sercach pragnienie, byśmy
we wszystkich trudach i cierpieniach życia u Ciebie szukali
schronienia, pomocy i pociechy. Zachęcaj nas Twoim przykładem
do pełnienia cnót i dobrych czynów. Matko Miłosierdzia, dopomóż
nam wieść życie pobożne i święte, abyśmy stali się dziećmi
godnymi Ciebie i zostali zaliczeni do grona sprawiedliwych,
których imiona zapisane są w księdze życia.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE: Wyjednaj nam…
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ PIĄTY

MODLITWA WSTĘPNA: Chwalebna Królowo…

ROZWAŻANIE
O Maryjo, Obrończyni Karmelu i nasza Matko. Ty w czasie
burz dziejowych broniłaś swój zakon karmelitański i ochraniałaś
go swoją opieką od zniszczenia i upadku. Prosimy Ciebie, Orędowniczko
nasza, broń nas od nieprzyjaciół duszy i ciała, byśmy
w pokoju i bezpieczeństwie służyli Bogu dla Jego większej
chwały i Twojej czci.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE: Wyjednaj nam…
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ SZÓSTY

MODLITWA WSTĘPNA: Chwalebna Królowo…

ROZWAŻANIE
Najświętsza Maryjo, Królowo Karmelu i Matko nasza. Ty
zaszczyciłaś tytułem przybranego synostwa wiernego sługę Twego,
Szymona Stocka i przez niego obiecałaś wyprosić obfite zdroje
łask i błogosławieństw dla tych, którzy wierni swojemu powołaniu
nabożnie nosić będą Twoją szatę. Dopomóż nam, o Maryjo,
aby przywileje szkaplerza świętego – wielokrotnie przez Kościół
potwierdzane – stały się naszym udziałem w tym życiu,
a zwłaszcza w godzinie naszej śmierci, abyśmy zostali dopuszczeni
do uczestnictwa w chwale niebieskiej.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE: Wyjednaj nam…
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ SIÓDMY

MODLITWA WSTĘPNA: Chwalebna Królowo…

ROZWAŻANIE
Najświętsza Maryjo, Opiekunko i Matko Karmelu. Twój
święty szkaplerz jest naszą obroną pośród niebezpieczeństw.
Prosimy Ciebie, niech Twoje potężne wstawiennictwo zachowa
nasze dusze i ciała od wszelkich złych przygód. Strzeż nas nieustannie,
o Matko pełna dobroci i miłosierdzia, abyśmy nie dopuścili
się żadnego grzechu, który zasmuciłby Boskie Serce
Twojego Syna. Bądź nam przewodniczką po drogach prawdy
i umiłowania Bożych przykazań.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE: Wyjednaj nam…
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ ÓSMY

MODLITWA WSTĘPNA: Chwalebna Królowo…

ROZWAŻANIE
Najświętsza Dziewico Maryjo, Ozdobo Karmelu i nasza
Matko. Dar szkaplerza świętego jest widzialnym znakiem Twojej
ku nam miłości. Z woli Twojego Syna zechciałaś nas przygarnąć
jako najmilsze dzieci Twoje. Opiekuj się nami i wyjednaj u Jezusa
tę łaskę, abyśmy nigdy Ciebie nie zasmucali, lecz zawsze byli
Twoją radością i chwałą.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE: Wyjednaj nam…
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ DZIEWIĄTY

MODLITWA WSTĘPNA: Chwalebna Królowo…

ROZWAŻANIE
Najświętsza Dziewico Maryjo, Opiekunko Karmelu i nasza
Matko. Wierzymy, że nigdy nie opuszczasz swoich wiernych sług.
Dopomóż nam, o Matko najmilsza, abyśmy pozostali Tobie
zawsze wiernymi. Opiekuj się naszymi sercami, pomóż nam
obmyć je z brudów grzechu i przyozdobić miłymi Bogu kwiatami
cnót. Niech Syn Twój zamieszka w nich na zawsze, aby
nieprzyjaciel ludzkich dusz odstąpił od nas i byśmy w ostatniej
godzinie doznali radości widzenia Boskiego oblicza. Wyjednaj
nam także, o Najświętsza Dziewico, tę łaskę, o którą podczas
tej nowenny – za Twoim pośrednictwem – z pokorą i ufnością
prosiliśmy Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który
żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE: Wyjednaj nam…

K. Módl się za nami, Królowo szkaplerza świętego.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże. Ty ozdobiłeś zakon
karmelitański zaszczytnym tytułem Najświętszej Rodzicielki
Twojego Syna, Maryi, zawsze Dziewicy, † spraw łaskawie,
abyśmy oddając Jej cześć i umocnieni Jej obroną *
zasłużyli na osiągnięcie wiecznych radości. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, * który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków. Amen.