Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Czwartek, II tydzień wielkanocny

11-04-2024

J 3, 31-36
Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne

Jezus powiedział do Nikodema: «Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela /mu/ Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Bóg potwierdza w Jezusie swoje obietnice. Wszystkie w Nim się wypełniają i potwier­dzają prawdomówność Boga. To, że jest On godny zaufania. Izrael wiele wieków czekał na wypełnienie się obietnic, bo Bóg działa w czasie, w czasie, który On sam przygotował i wyznaczył. Cierpli­wie czeka, aż człowiek będzie gotowy przyjąć spełniające się Słowo. To Słowo zbawia! Po­trzeba ogromnej cierpliwości i głębokiego za­wierzenia, że nasz Bóg jest Bogiem wiernym i nie zawodzi. Tajemnica Paschalna jest naj­peł­niejszym wyrazem tej prawdy.

Kto wierzy Słowu Pana panuje nad wszys­tkim, bo to Słowo jest Jego mocą. To Ono pozwala patrzeć z właściwej perspektywy na rzeczywistość, na to, co ziemskie. Ono daje wiedzę i mądrość przewyższającą wszelki umysł, przekraczającą i wyprzedzającą każde ludzkie rozumowanie. Pascha Chrystusa to zwycięs­two Słowa! Czerpiąc z tego daru pełnię życia, mamy panować, królować, zwyciężać jak nasz Pan i nieść orędzie o zbawieniu całemu światu.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.