Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Czwartek, III tydzień wielkanocny

18-04-2024

J 6, 44-51
Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Jezus powiedział do ludu: «Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto /we Mnie/ wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jezus wskazuje na niezwykłą więź miłości łą­czącą Go z Ojcem. On jest jedynym, który widział Ojca. To Ojciec posłał Go na ziemię i pociągnął do Niego uczniów. Ci, którzy słu­chają Ojca, stają się uczniami Syna.

Przedstawiciele narodu wybranego od­rzu­cający osobę Jezusa swoim zacho­waniem udowodnili, że nie rozumieją prze­słania, od wieków kierowanego do nich przez Ojca.

Jezus mówi o sobie jako o chlebie zstę­pu­jącym z nieba. Chleb jest czymś tak bliskim naszemu doświadczeniu, a równocześnie nie­zbędnym do codziennego życia. Jezus pragnie być nam tak bliski i tak niezbędny, jak spo­żywany codziennie chleb. Jest Chlebem danym i wciąż dawanym nam przez Ojca, jakby w odpowiedzi na wypowiadaną w modlitwie „Ojcze nasz” prośbę „Chleba naszego powszed­niego daj nam dzisiaj”.

Szaleństwo miłości Ojca wyraża się w tym, że daje nam za pokarm Ciało swojego Syna. Szaleństwo miłości Syna do Ojca i do nas wy­raża się w tym, że przyjmując zbawczy plan Ojca wobec nas daje nam Siebie.

Jezus z mocą podkreśla, że drogą do życia wiecznego jest wiara. To życie wieczne jest naszym udziałem już teraz, kiedy z wiarą przyj­mując Ciało Chrystusa w sakramencie Eucha­rystii żyjemy w komunii miłości z Nim.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.