Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Czwartek, II Tydzień zwykły

18-01-2024

Mk 3, 7-12
Podziw tłumów dla Jezusa

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży». Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Aby otrzymać uzdrowienie, trzeba przyjść do Jezusa. On jest Panem życia i śmierci i nie rozdaje pozornych darów. Jego działanie obejmuje całego człowieka: zarówno jego kondycję duchowo-psychiczną, jak i cielesną. Uzdrowienie duchowe, choć na poziomie emocjonalnym nie będzie widoczne, dla tego, kto go doświadcza, ma największe znaczenie. Uzdrowienie cielesne jest dowodem działania łaski wewnętrznej. Bóg wie, że wszystkie doświadczenia życia mają wpływ na całość naszej egzystencji w jej złożoności. Dlaczego wiele osób proszących o cud uzdrowienia fizycznego nie otrzymuje go? To pytanie powraca do każdego z nas. Być może otrzymanie tej łaski Bóg odsuwa na właściwy moment, a czas doświadczenia jest potrzebny dla uzyskania zdrowia duchowego. Miejmy pewność, że Zbawiciel nigdy nie zawiedzie nadziei w Nim położonej.
W czasach Jezusa uzdrowieniem było określane również uwolnienie od wpływu demonów. Jest to właśnie uzdrowienie ducha, którego może dokonać tylko Jezus, tylko On przynosi nam Zbawienie.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.