Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Czwartek, IX tydzień zwykły

06-06-2024

Mk 12, 28b-34
Pierwsze ze wszystkich przykazań

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»

Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».

Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».

Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Mamy dziś Ewangelię o najważniejszych przykazaniach. Jezus mówi o miłości Boga i bliźniego oraz dodaje: „Nie ma innego przykazania większego od tych”. Uczony w Piśmie natomiast ukonkretnia: miłość jest większa niż całopalenia i ofiary. Ukonkretnienie to Jezus z wielką delikatnością pozostawia swojemu rozmówcy.
Istnieją w życiu człowieka rzeczy same w sobie dobre, ale w jego osobistej drodze niekonieczne lub nawet czasem niezgodne z Wolą Bożą. Jezus nie odbiera ich jednak człowiekowi, póki on sam nie jest gotowy, by je oddać. Przyjdzie chwila, gdy człowiek będzie musiał, w zgodzie z prawdą o swoim życiu, dokończyć zdanie: Miłować Boga i miłować bliźniego daleko więcej znaczy niż…
Klimat dzisiejszej Ewangelii jest dużo spokojniejszy niż fragmentów z poprzednich dni. Wydaje się, że ten uczony w Piśmie zadaje pytanie jednoznaczne, bez ukrytej intencji, i że poszukuje prawdy. Tylko w takiej postawie serca można odkrywać treści dla swego życia najważniejsze i oddzielać je od tych mniej ważnych. I jakąż nagrodą jest usłyszeć z ust samego Jezusa: „Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego”.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.