Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Czwartek w oktawie Wielkanocy

04-04-2024

Łk 24, 35-48
Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Uczniowie z Emaus opowiadają o spotkaniu z Jezusem. Wówczas On sam staje pośrodku zgromadzonych. Wita ich tradycyjnym ży­dow­skim pozdrowieniem: „Pokój wam”. Chce ich przekonać, iż rzeczywiście po­wstał z martwych. Łaską dotyka ich umysły, by rozumieli zapowiedzi Jego życia z Prawa Mojżeszowego, Proro­ków i Psal­mów.

Zaglądnijmy więc do Starego Testamentu. Ofiarowanie Izaaka staje się zapowiedzią ofiary Jezusa. Izaak niesie drwa do rozpalenia ognia na strawienie ofiary. Jezus zaś niesie krzyż na Gol­go­tę. Gdy Izaak pyta swego ojca, Abraha­ma, o jagnię na całopalenie, otrzymuje odpo­wiedź, że Bóg zatroszczy się o to. Właśnie Jezus stał się całopalną ofiarą dla Boga za nas, Ba­ran­kiem bez skazy, Barankiem na rzeź prowadzo­nym, Owcą niemą wobec strzygących.

Proroctwa mówią również o Jezusie. Przy­kładowo, Sługa Jahwe z księgi Proroka Izaja­sza jest figurą cierpiącego Chrystusa.

A Psalmy: „Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Prawica Pańska moc okazała” (Ps 118). Boża Prawica dźwig­nę­ła Jezusa z grobu. On również i nas chce dźwignąć z grobu naszych grzechów.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.