Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

III Niedziela Wielkiego Postu C

20-03-2022

Łk 13, 1-9
Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.

Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».

I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Przypowieść o drzewie, które nie wydaje owocu, ukazuje nam tajemnicę cierpliwości Boga. Wobec naszej ludzkiej kondycji, naszej bezsilności, gdy sami z siebie nie jesteśmy w stanie wydać owocu, objawia się Jego łagodność. Szuka owocu, a gdy nie znajduje – daje czas, by drzewo doświadczyło Jego działania. Podatne na pracę ogrodnika zrodzi cenny plon.
Nieustannie słyszymy wezwanie do nawrócenia, nieustannie doświadczamy, że nie zwracamy się do Pana, że nie do Niego przylgnęliśmy. Bóg wciąż podejmuje inicjatywę, by zwrócić człowieka ku Sobie. I to w Jego inicjatywie możemy złożyć nadzieję, gdy widzimy, że sami nie jesteśmy w stanie całkowicie przylgnąć do Niego. Przyjmując wydarzenia, doświadczenia życia z wiarą, że za nimi stoi Jego pragnienie zbawiania nas, wchodzimy w przestrzeń działania Jego łaski. Poddanie się temu działaniu jest jedyną drogą, by nasze życie wydało owoc przemiany serca. Wejście w przestrzeń Jego obecności jest sensem naszego życia, jego wypełnieniem się. Więź z Chrystusem jest bezcennym owocem, którego pragnie dla nas Pan winnicy.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.