Komentarz Biblijny o. Wojciech Ciak OCD wróć

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa rok B

07-06-2024

J 19, 31-37
Przebicie boku Chrystusa

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.

Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.

Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: «Kość jego nie będzie złamana». I znowu w innym miejscu mówi Pismo: «Będą patrzeć na Tego, którego przebili».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Temat: Serce Jezusa przemawia

Wprowadzenie

Stajemy wobec tajemnicy Serca Jezusa. W jaki sposób możemy się z nią zmierzyć, a w jaki sposób Ona przemawia.

Symbol Serca

Wyjdźmy od próby definicji serca podanej nam przez ks. prof. Józefa Kudasiewicza: „Użycie nowotestamentowe jest zgodne ze Starym Testamentem. W ujęciu dosłownym kardia wskazuje na anatomię; było ono uważane za źródło, z którego pochodzi naturalna energia życiowa (Łk 21,34; Dz 14,17; Łk 5,5). Użycie to jednak – analogicznie do Starego Testamentu – pojawia się bardzo rzadko. W licznych tekstach nowotestamentowych kardia występuje jako siedlisko życia duchowego, wewnętrznego, stanowiąc opozycję do wszelkich form zewnętrzności (2 Kor 5,12; l Tes 2,17). W sercu spotykają się władze ducha, rozumu i woli oraz poruszenia duszy, tj. uczucia, namiętności i instynkty. Serce wyraża „ja” człowieka, samą jego osobę. Kardia oznacza więc najgłębsze wnętrze człowieka, jego osobowość: staje się synonimem człowieka jako takiego, znakiem wyrażającym to, co w człowieku najgłębsze, jego najintymniejsze dążenia i pragnienia – czy to dobre, czy złe. Serce to po prostu sumienie człowieka. Nowy Testament jednak nie tylko powtarza starotestamentową koncepcję serca, lecz również wnosi własne, oryginalne elementy. Jaśniej i mocniej akcentuje ideę serca jako najbardziej intymnego ośrodka osoby ludzkiej, w którym Bóg daje się człowiekowi poznać (l Kor 4,5; Rz 8,27; l Tes 2,4)”.

Słowo do Boga Ojca

Przeto to rozumienie serca podane wyżej odnosimy tym bardziej do Serca Jezusa. I to Jego Serce do nas przemawia.

Najpierw Serce Jezusa jest symbolem modlitwy Jego do Ojca. A była to „modlitwa, która wypełniała dni i noce ziemskiego życia Jezusa; modlitwa, która rodziła się w Jego cierpieniu i płynęła z krzyża w godzinie Jego śmierci; modlitwa, która zstępowała z Nim do otchłani; modlitwa, która trwa nieustannie w chwale Jego życia po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu; nieustająca modlitwa w Sakramencie Ołtarza”.

I dalej można dodać słowa Kard. Ratzingera. Który swego czasu napisał, że tylko wtedy, «gdy wnikamy w samotność Jezusa» oraz «gdy uczestniczymy w tym, co w Nim jest najbardziej osobiste, w Jego komunikowaniu się z Ojcem, możemy dostrzec, czym jest ta najbardziej osobista rzeczywistość. Jedynie w ten sposób możemy wniknąć w Jego tożsamość». Najświętsze Serce przedstawia nam to, co jest najbardziej osobiste dla Jezusa: ukazuje nam Jego Serce jako Słowo do Ojca.

Słowo od Boga

Następnie to Serce Jezusa jest także Słowem od Boga Ojca. Czyli stając wobec Serca Jezusa zdajemy sobie sprawę, że jest to Słowo od Boga Ojca. Co dobrze wyraża List do Hebrajczyków: „przeto przychodząc na świat, Chrystus mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: „Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę Twoją, Boże” (Hbr 10,5-7). I te słowa dobrze ukazują czym to Serce Jezusa jest…jest Słowem od Boga.

Słowo do świata

I w końcu trzeba jeszcze ukazać inny ważny aspekt, że Serce Jezusa, Serce Przebite jest Słowem do świata.

Najświętsze Serce Jezusa to Serce Boga otwarte dla człowieka — to słowo od Boga. Ale to  Serce jest także i Słowem Kościoła, otwartym dla wszystkich poszukujących, spragnionych, dla każdej zagubionej owcy, która czeka, by ją odnaleźć i doprowadzić do domu — jest ono słowem dla świata.

Zakończenie

Papież Benedykt XVI w książce, którą napisał w 1981 r. jako kard. Joseph Ratzinger, stawia przed nami wyzwanie: «W Sercu Jezusa jest istota chrześcijaństwa. Wyraża ono wszystko — to wszystko, co jest prawdziwie nowe i rewolucyjne w Nowym Przymierzu. To Serce przemawia do naszych serc. Zachęca nas do rezygnacji z jałowych wysiłków myślenia o samych sobie i do uczestnictwa w zadaniach wypływających z miłości, do powierzenia się Jemu i z Nim, by odkryć pełnię jedynej miłości, która jest wieczna i podtrzymuje świat» .

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.