Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Środa, III tydzień Wielkiego Postu

06-03-2024

Mt 5, 17-19
Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jezus realizuje zamysł Ojca z miłości. Wchodzi w posłuszeństwo, wsłuchuje się w głos Ojca, pragnie spełnić wszystko, co zapowiedzieli prorocy. „Jakże miłuję Twoje Prawo, przez cały dzień nad nim rozmyślam” (Ps 119, 97). Jego odniesienie do Ojca jest pełne pragnienia, by wypełnić Jego Wolę. Rezygnuje z próby realizowania swojego planu i wchodzi w posłuszeństwo, z miłością przygarniając krzyż. Jest jedno z Ojcem, słowo Jezusa jest równocześnie słowem Ojca, słowem o Ojcu. W Jezusie objawia się głębia Prawa, gdzie istotą jest relacja – miłość i posłuszeństwo. W spotkaniu z ludźmi, którzy o własnych siłach chcą stworzyć własną doskonałość, którzy wydają się samowystarczalni, nie słysząc już głosu Boga, nie rozpoznając Go, gdy wchodzi w historię, Jezus ponownie ustanawia prawo Ducha, które daje życie, które wyzwala spod prawa grzechu i śmierci (por. Rz 8, 2). Aby wejść w taką relację ze Słowem, potrzebujemy uległości serca i otwartości na prawdę. Wypełnienie prawa prowadzi do poznania Boga, do prawdziwego spotkania, które decyduje o wiecznym szczęściu człowieka. Zmartwychwstanie Jezusa potwierdza, że posłuszeństwo Słowu Boga prowadzi do pełni życia. On jest wierny.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.