Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Wtorek, III tydzień wielkanocny

16-04-2024

J 6, 30-35
Ja jestem chlebem życia

W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: «Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!» Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Znak z nieba i chleb z nieba to dwie rze­czy­wistości, do których odwołuje się tłum szuka­jący Jezusa. Są to ludzie spragnieni, złaknieni obecności Boga przejawiającej się w wi­docznych znakach. Ich świadomość re­ligijna odwołuje się do świętej historii przodków jedzących „mannę na pus­tyni”. Doświadczenie to miało według nich uwiarygodnić Mojżesza oraz jego misję.

Jezus potwierdza sam fakt „jedzenia manny na pustyni”, ale nadaje mu interpretację otwie­rającą na przyszłość. „Nie Mojżesz dał wam chleb, ale Ojciec mój daje wam chleb”. Jak Ojciec karmił Izraelitów idących przez pusty­nię, tak samo dziś Ojciec chce karmić swój lud wybrany nowym chlebem. Tym chlebem staje się Eucharystyczne Ciało Jezusa, które zaspokaja nie tylko głód fizyczny, ale głód i pragnienie Boga, stając się dla każdego wie­rzą­cego Chlebem Życia.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.