Komentarz Biblijny o. Wojciech Ciak OCD wróć

Święto św. Bartłomieja, apostoła

24-08-2023

J 1, 45-51
Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu».

Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?»

Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».

Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»

Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».

Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!»

Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: „Widziałem cię pod drzewem figowym?” Zobaczysz jeszcze więcej niż to».

Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

  Rozważanie krótkie o św. Bartłomieju

Pochylając się dziś nad postacią św. Bartłomieja pragnę zwrócić uwagę na jego mądrość. I ta postawa mądrościowa wobec życia wyraża się w dwóch rzeczach.
Pierwsza to umiejętność uznania swoich błędów czy uprzedzeń. Wiemy, że pierwsza reakcja Bartłomieja na wieść o Jezusie była nieufna, reakcja pomniejszenia – czy może być coś dobrego z Nazaretu. I pewnie to przekonanie było oparte na doświadczeniu spotkań z ludźmi z Nazaretu, czy też na przywołaniu ogólnego przekonania o nich.
A jednak po spotkaniu z Jezusem potrafi wyzwolić się z tych uprzedzeń i wyznać wiarę, że Jezus jest Królem Izraela. Czyli nastąpiło przejście od przekonania, że ten Ktoś nie jest godnym zaufania do uznania Kogoś za swojego Króla, godnym zaufania.
Drugim przejawem mądrości Bartłomieja jest to, że on będąc rabinem, a to oznacza, że siedział pod drzewem figowym i nauczał – doszedł do przekonania, że ma być uczniem Jezusa jako Mistrza i zgodził się na to, że to, co poznał dotychczas jest niewiedzą. Uznał więc, że jego dotychczasowa wiedza jako rabina nie jest czymś wystarczającym i musi się poszerzyć o coś więcej, o przyjęcie Jezusa jako Mistrza i że od Niego ma przyjąć pouczenie, kto jest Synem Bożym i kto jest Królem Izraela.
Oto mamy przykład mądrości człowieka, który wyzwala się ze swoich uprzedzeń i chce uczyć się od życia, dlatego mógł się otworzyć na Jezusa Chrystusa i wyznać prawdę o Nim.
Św. Bartłomiej jest przykładem tego, że praca intelektu nastawiona na szukanie mądrości, pobożność, lektura Biblii, mogą doprowadzić do przyjęcia Osoby Jezusa Chrystusa.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.